Groen Muiderberg | Weilanden
74
page-template-default,page,page-id-74,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-9.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive
 

Weilanden

 

De Noordpolder is een ongeveer 365 hectare grote polder tussen Muiden en Muiderberg. De grond is voornamelijk veen, maar er zijn ook gedeelten met klei en zand. Je kunt het zand van de Gooise heuvelrug hier en daar nog zien opduiken als de mollen actief bezig zijn en tijdens droge zomers verschroeit op die plekken het gras.

Door de natte ligging werd de polder vanaf de middeleeuwen alleen als grasland gebruikt en pas sinds de 17e en 18e eeuw na bemaling was veeteelt mogelijk.

De klei aan de voormalige zeekant is gebruikt om de dijk mee aan te leggen, de kleiputten die ontstonden zijn gevuld met Muiderbergs afval, de boeren komen nog regelmatig aardewerk etc. in hun land tegen! Ook het gat dat ontstond na het neerstorten van een bommenwerper  in 1943  in de Noordpolder werden de gaten, na afvoer van het wrak, ook opgevuld met vuilnis van de stortplaats in de Noordpolder.

Stukken grond tegen de dijk aan hebben vanwege dat verleden allemaal eigen kadastrale nummers, waarschijnlijk is het ooit onteigend geweest voor de aanleg van de dijk.

Midden in de polder ligt een groepje bomen, daar lagen eerst een paar boerderijen waaronder Hofland, en omdat dit hogere drogere grond was werden hier de paarden van het Muiderslot gehouden.

 

7 boeren hebben hier hun boerenbedrijf met schapen, kalveren en (biologische) vleeskoeien, 6 van hen doen mee met weidevogelbeheer programma’s, Gerda Heijdra is zelfs gebiedscoordiator van de Agrarische vereniging de Vechtvallei. Zij gaan in 2017 meer kruidenrijk grasland inzaaien voor de weidevogels.

 

Van Gerda Heijdra kreeg ik de volgende informatie bij de Alarmtellingen 2016;

Dit zijn de alarmtellingen van 2016.

Deze worden 2 keer gedaan. In april als de boeren de eerste snee gras eraf willen maaien en  alarmtelling mei 2016 als ze uitkomen, 

als er dan veel kuikens zitten dan wachten de boeren weer even met maaien.

Het zijn niet alle nesten want er wordt ook met de verrekijker gezocht naar gedrag van de vogels; vooral tureluurs en grutto’s zitten goed verstopt in het gras en laten zich zowat niet zien.

De groene percelen hebben een uitgestelde maaidatum, vanaf 1 juni tot wanneer het nodig is, ook is er kruidenrijk grasland, groeit langzamer en is diverser van gras en kruiden soorten.

Het hele seizoen worden er nog (subsidie)pakketten afgesloten, kuikenvelden worden last minute afgesloten, daar waar de kuikens zitten.

Dan heb je nog grasstroken tussen de mais, daar kunnen de kuikens zich verstoppen als ze uitkomen, meestal kievieten, die broeden het liefs op kaal land of maisland, net als de scholeksters, maar in de stroken zitten dan weer gele kwikstaartjes en ook een verdwaalde grutto en tureluur. 

Die zitten namelijk graag in de buurt van kievieten want dat zijn goede beschermers tegen kraaien ed zeker als er veel kievieten zitten.

Hier een folder met veel informatie over weidevogelbescherming

 

Bij de fam. Niewohner is biologisch vlees te koop van hun blonde d’aquitaine koeien op Boerderij de Muiderhof

Op de Slothoeve van de familie Nell vindt veel ecologisch beheer plaats, zij onderhouden een ruig stukje met een ringslangenbroeihoop, hebben kerkuilen in de stal en zorgen voor wat meer begroeiing voor vogels, ook doen zij aan  boerderijeducatie

De familie Meester heeft op hun erf een Melkdrive waar melk, eieren en jam te koop zijn.

De dijk tussen Muiderberg en Muiden wordt gemaaid door fam Griffioen uit Weesp/grens Muiden aan de Vecht en het gras wordt o.a. gevoerd aan hun pinken die ook op het laatste stuk richting het Muiderslot lopen. Zij hebben een biologisch bedrijf waar ze allerlei producten waaronder eigen kaas en melk verkopen. Wij zouden het eigenlijk logisch vinden als gemeente Gooise Meren en locale horecabedrijven hun producten op de kaart zouden zetten! De Groene Griffioen.

Schapen die op hun rug liggen kunnen vaak niet meer zelf overeind komen, dan moet de boer gewaarschuwd worden!

Honden moeten ten alle tijden onder appèl gehouden worden in de buurt van schapen, ieder jaar vallen er slachtoffers in Muiderberg!

 

De hele Noordpolder is aangewezen als weidevogelgebied, ook worden er ijsvogels, lepelaars, purperreigers en natuurlijk de zilverreiger gezien.

Bij veel boeren zitten in de stallen de boerenzwaluwen en buiten tegen de goten de nesten van de huiszwaluwen en bij 2 boeren hangen ook kerkuil nestkasten.

2016 was een goed weidevogel jaar, er waren veel jongen doordat de vos bejaagd werd en er was vanwege een eerder nat seizoen wat diepere insporing in het land door de banden, in de holtes die daardoor ontstaan en de gaten die door koeienpoten getrapt worden kunnen de nesten en jongen hun plek vinden.

Agrarisch natuurbeheer Vechtvallei valt nu onder

Collectief Noord Holland zuid

 

Filmpje de polderwachter vertelt

 

Noordpolder gemaal dat sinds 1892 de polder bemaalde, nu overbodig geworden door het nieuwe gemaal langs de Naardertrekvaart.

 

Kaart van de Noordpolder

 

In de polder ligt ook het baken Pampus waar de vliegtuigen eigenlijk overheen zouden moeten vliegen in plaats van regelmatig over de dorpskern Muiderberg.

 

 

De andere tegen Muiderberg aangelegen polder is de Binnendijkse- Overscheense-, Berger-, en Meentpolder. Hiervan ligt slechts een gedeelte in Muiderberg.

Bepalende elementen van deze polder zijn de prachtige entree van ons dorp, de begrenzing ermee door het Kocherbos en de zichtbare zandafgraving daar ter plekke in het landschap. Het weiland voor het Kocherbos is afgegraven voor de zandwinning voor de bouw van Amsterdam, hierdoor is een karakteristieke overgang in het landschap ontstaan, nog beter zichtbaar bij de Joodse begraafplaats.

In de nabijheid van de Begraafplaats komen zeer veel rugstreeppadden voor, erg leuk om die op warme avonden in mei hun lokroep te horen roepen, als je geluk hebt wordt je vergezeld door vele meikevers, we zullen eens een avondexcursie organiseren.

Achter een boerderij op de Googweg hebben we met een groep vrijwilligers een ijsvogelwandje gebouwd en het lijkt erop dat dat in 2017 voor het eerst bewoond gaat worden want de eerste gang is uitgegraven. Lees hier over de aanleg van deze ijsvogelwand!

 

Buitendijks, tegen de A6 aan ligt het land van familie de Graaf uit Naarden en Baarn waar zij schapen op hebben lopen. Eind 2011 zijn zij in samenwerking met Waternet en de Vechtvallei begonnen met de aanleg van een vis overwinteringspoel met natuurvriendelijke oevers. In het midden is de poel 2 meter diep zodat daar de vissen kunnen overwinteren.

Er zijn 2 landtongen gemaakt zodat er in totaal 300 meter natuurvriendelijke oever is ontstaan, de poel is afgerasterd, de landtongen worden af en toe gemaaid en zo nodig worden de oevers bijgehouden. Er fourageren en broeden ook watervogels als zwanen. Het is een mooie uitbreiding op natuurgebied rond ons dorp!

We zijn momenteel samen met de dorpsraad met de boeren en de gemeente in overleg om te kijken of we vanaf hier richting het Voorland niet een mooie ecologische verbindingszone en wandelpad aan kunnen leggen met behulp van de 500 extra compensatiebomen van RWS.

De droom is ooit een verbinding dmv poelen en bomen en wandelpad te kunnen realiseren van het Voorland naar het Kocherbos.

 

Daarnaast ligt ook de Zuidpolder dicht bij Muiderberg, deze wordt doorsneden door  de Mariahoeveweg en de A1 en de Googweg, daardoor is er geen gevoel van eenheid meer.

Een beleidslijn voor dit gedeelte is het versterken en behouden van de molenbiotoop van watermolen de Onrust uit 1809 en in 2017 wordt er nog gewerkt aan de Waterland tak, een ecologische verbindingszone tussen het Naardermeer en de baai van Ballast.

Wouter Slors, de rietsnijder van het Naardermeer, heeft hier vlakbij zijn werkschuur.