Groen Muiderberg | Kustgebied
60
page-template-default,page,page-id-60,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-9.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive
 

Kustgebied

 

Het spreekt veel mensen nog steeds aan dat Muiderberg vroeger echt aan zee lag!

We kunnen nog wat wegmijmeren over die tijd als we aan het strand liggen of als we de oude ansichten uit die tijd voorbij zien komen op de facebookgroep van Inwoners in Muiderberg.

 

Misschien moeten we er eens een expositie mee inrichten, er zijn een aantal inwoners die een prachtige collectie hebben.

 

De aangelande pier Groot Krabbenhoofd die voor de 9 Morgen ligt was vroeger  bedoeld om de aanstormende golven te breken en uit de naam kun je opmaken dat hier vast krabben te vangen waren!

 

Vlak bij de pier zijn 2 planten te vinden die zogenaamde relictsoorten zijn, veldhondstong en echte kruisdistel zijn echt soorten die je in een zeeduin landschap vindt.

Wij markeren ieder jaar de echte kruisdistel bovenop de dijk omdat deze leuk bloeit en veel insecten trekt. Voor wie er oog voor heeft een leuke herinnering aan ons zoute verleden!

De kerk aan zee schijnt midden in het dorp gelegen te hebben dus de zee heeft een deel van het dorp verslonden.

We gaan nog meer informatie proberen te verzamelen van dit verleden van Muiderberg, als u meer weet geef het door via ons contactformulier!

Voor Buitendijke is een prachtig rietlandschap ontstaan waar in het voorjaar duizenden dotterbloemen bloeien en waar verschillende moerasvogels hun nesten hebben.

Rietlanden worden vaak gemaaid om te voorkomen dat er aangroei door bomen en struiken plaatsvindt, het gemaaide riet wordt onder meer gebruikt voor het bedekken van daken. Voor Buitendijke maait Landschap Noord Holland op ecologische wijze, wij hopen wel dat er af en toe een wilg mag blijven staan ter vervanging van de wilgen die af en toe omvallen en het lijkt ons ook interessanter als er mozaiek beheer plaats zou vinden, op die manier krijg je riet van verschillende leeftijden waardoor er verschillende vogels en insecten in kunnen wonen.

Het gedeelte het meest richting Voorland wordt nog voor dakdekkersriet gemaaid door iemand uit het dorp.

Waar het riet gemaaid wordt om successie te voorkomen, is een maaischema van eens in de vier jaar optimaal. Vogels die oud riet nodig hebben, behouden zo hun biotoop en de opslag van struiken en bomen wordt onderdrukt. Het maaien dient vóór het broedseizoen, in de winter, te gebeuren, en het maaisel moet verwijderd worden om de vorming van humus tegen te gaan.

De kwaliteit van het gemaaide riet is echter beter wanneer er eens in de twee jaar wordt gemaaid. Bij meer maaien kunnen de planten verdwijnen, en bij minder maaien is er meer gevaar voor verlanding. Het is echter belangrijk om enkele wilgen in een rietland toe te staan. Hier wordt de biodiversiteit positief door beïnvloed. Ook met zorgvuldig uitgevoerde afwisselende tweejaarlijkse maaibeurten is een aanzienlijke toename van tot de rode lijst behorende rietvogels te bereiken.

De rietplanten moeten zo laag mogelijk bij de grond, maar wel boven de hoogste waterspiegel gemaaid worden. Als er water in de stoppels kan lopen, verrotten de planten, omdat de luchttoevoer naar de wortels dan wordt afgesneden.

Hier veel informatie over riet, onder andere over de waterzuiverende werking RIET

Uit het Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied.
Voor Muiderberg liggen belangrijke rui-, rust- en foerageergebieden voor de brilduiker, kuifeend en het nonnetje, alle soorten met een onzekere doelrealisatie.
Kitesurfers bevinden zich in dit gebieden binnen de verstoringsafstand van 700 meter van de beschermde soorten. Van elk van deze soorten ligt het huidige aantal onder het doelaantal, een groot deel van de soorten vertoont daarbij ook een negatieve trend. Daarom zijn rust en ruimte een belangrijke factor voor het op orde krijgen of  houden van de draagkracht van het gebied.
Voorwaarden voor vrijstelling van vergunningplicht;

In de nazomer- en wintermaanden is op de kitesurflocaties Warder, Hemmeland en Muiderberg sprake van verstoring, omdat juist dan de genoemde soorten van die locaties gebruik maken. Om de verstoring van de brilduiker, smient, kuifeend en het nonnetje, te voorkómen zijn voor de genoemde gebieden de specifieke voorwaarden van kracht zoals vermeld in onderstaande tabel.

Bij Hemmeland en Muiderberg dient de bestaande kitesurfzone duidelijk op het water te worden gemarkeerd met boeien. Bij Hemmeland dient de zuidgrens en in Muiderberg de westgrens te worden afgezet met een fysieke afscheiding in het water. Afspraken over de termijn waarbinnen de aanleg van de fysieke afscheiding gerealiseerd moet worden, zullen nader worden gespecificeerd in de uitvoeringsorganisatie van voortouwnemer en bevoegd gezag. Bij de opstapplaats wordt een informatiepaneel met spelregels geplaatst. Op de bestaande locaties kan kitesurfen alleen worden toegestaan in de aangegeven periode (zie tabel 5.1). Buiten deze periode zijn de locaties gesloten om significante effecten op instandhoudingsdoelstellingen uit te sluiten. Het verstoringsgevoelige gebied wordt in voldoende mate ontzien, indien men bij het kiten binnen de fysieke begrenzing en de toegestane periode blijft. De activiteit kan uitsluitend onder deze voorwaarden worden vrijgesteld van de vergunningplicht. De uitvoering van de maatregelen en het toezicht op de naleving daarvan valt onder de verantwoordelijkheid van respectievelijk de gemeente Waterland en de gemeente Gooise Meren.

 

Gezien het bovenstaande hopen wij dat kitesurfen niet een nog populairdere sport gaat worden, Muiderberg is alleen al gezien de parkeermogelijkheden een te kleine locatie om de toestroom van kitesurfers uit het hele land op te vangen op sommige dagen.

Wij hebben ook niet het idee dat ze veel bijdragen aan de locale economie en het strand wordt soms wel erg overgenomen door soms relatief onervaren kiters die hier met hele scholen neerstrijken. De kitescholen parkeren in toenemende mate op het strand, planten hun vlaggen ernaast en wij hopen dat hier een protocol voor wordt ontwikkeld.

De mogelijkheid om op niet drukke voetbaldagen op de 9 Morgen te parkeren zou beter uitgewerkt moeten worden

 

 

 

 

[

Al ligt het nu midden in het land, ooit was ook de Dobbertjeskom een kolk, ontstaan door een dijkdoorbraak aan zee.

Aan het eind drijft de beschermde waterplant kikkerbeet, de ijsvogel vliegt regelmatig langs en zelfs in de winter wordt er gezwommen door dappere dorpelingen.

Er broeden zwanen, en in de dichtsbijzijnde hoogspanningsmast broedt ook de boomvalk, in het riet verschillende rietbroeders.

Een van de plekken in Muiderberg die het hier voor mens en dier zo bijzonder maken!

 

 

img_7354

 

 

Save

Save

Save