Groen Muiderberg | Contact en informatie
96
page-template-default,page,page-id-96,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-9.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Adres

 

Stichting Groen Muiderberg

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

RSIN/fiscaalnummer 8515.50.058

Brink 3
1399 GW Muiderberg

thijnwestermann@groenmuiderberg.nl

 

Bestuursleden

 

Thijn Westermann   Voorzitster

Kees Vlaanderen     Secretaris

Klaas Schippers      Penningmeester

Ingrid Doberitz        Alg bestuurslid

Paul Dinant              Alg bestuurslid

 

Doelstelling volgens de regelgeving:

 

Groen Muiderberg zet zich volledig in ten behoeve van de in de statuten van de stichting genoemde doelstelling.

 

Statuten

 

De Stichting heeft ten doel;

-het bevorderen van behoud en herstel van natuur, cultuur en landschap, het bevorderen van de zuiverheid van opppervlakte en grondwater, bodem en lucht, het beschermen van stilte en nachtelijke duisternis.

-het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Beleidsplan, doelstelling, missie  (beknopt)

 

Groen Muiderberg is een natuurbeschermende organisatie. Wij opereren veelal ad hoc, proactief en reactief, d.w.z. als er zich een bedreiging, uitdaging of mogelijkheid voordoet van hetgeen wij willen behouden/versterken dan komen wij in actie. Wij zitten in diverse overleg organen van de gemeente. We overleggen voornamelijk met overheden, terreinbeheerders, gemeente, sportverenigingen en particulieren in en om het dorp. Wij willen bijdragen aan bewustwording wat betreft versterking van de biodiversiteit en natuur en landschappelijke waarden.

Groen Muiderberg organiseert ook tal van activiteiten om de kwaliteit van natuur, dieren, planten, lucht en water te verbeteren. Bijvoorbeeld door enkele keren per jaar een Natuurwerkdag te organiseren. Of in groepjes pas geplante bomen te bewateren in tijden van extreme droogte, planten en dieren te inventariseren, activiteiten met kinderen te organiseren etc. Wij communiceren vnl via de Facebookpagina Natuur in en om Muiderberg met bijna 800 leden.

https://www.facebook.com/groups/376786705783982

 

Beloningsbeleid:

 

Niet van toepassing. Uitsluitend onbetaald vrijwilligerswerk.

 

Verslag van onder andere uitgeoefende activiteiten:

 

Organisatie natuurwerkdagen

Deelname werkgroep biodiversiteit gemeente Gooise Meren

Deelname 5 daags seminar over biodiversiteit van Hoogheemraadschap Noorderkwartier als genodigde

Deelname ontwikkeling beleidsstukken van gemeente Gooise Meren betreffende beheer, natuur en biodiversiteit.

Deelname overleg organen provincie Noord Holland aangaande beleidstukken Natuur en Landschap

Deelname panelgroepen workshops, seminars betreffende natuur en landschap

Inventarisatie ringslangen en aanleg ringslangbroeihoop

Herinrichting Erf Stadzigt Naardermeer

Ondersteuning De Groene Hakkelaar

Steunlid Dorpsraad Muiderberg betreffende natuur met 2 jaarlijks artikel

Lid van de Bomenwerkgroep Dorpsraad Muiderberg

Betrokken bij ontwikkelingen Verder met de Vesting Muiden

Aanplant bomen in Echobos

Bezwaar kap bomen en vergunningen in de gaten houden

Bestuurslid Stichting Omgevingseducatie Gooi en Vechtstreek

 

Beheer en besteding vermogen

 

Incidenteel inkomsten via subsidie van Provincie Noord holland of Landschap Noord Holland. Wij zouden graag structureel €1000 euro ontvangen om alle lopende kosten ook voor oa website en bankrekening op te kunnen vangen. Wij zijn in overleg met Gemeente Gooise Meren hierover.

Tot op heden hebben wij geen sponsor of steunactie onder publiek gedaan.

 

Balans en staat van baten en lasten:

 

Financien STICHTING GROEN MUIDERBERG per 31 december 2019

 

 

Liquide middelen (Triodos Bank)  per 1/1 & 31/12                   €2245            €426

 

Geen vaste activa.

 

Baten 2019

Bijdrage evenement/activiteit Gem Gooise Meren                      €840

Vergoeding seminar Hoogheemraadschap Noorderkwartier     €1500

Totaal baten                                                                                                            €2340

 

Lasten 2019

Lidmaatschap verschillende natuurorganisaties                         €204

Activiteiten  / Evenementen                                                          €1656

Aanleg bibliotheek                                                                          €107

Kantoorkosten                                                                                 €89

Cursus / Workshop / Seminar                                                       €1572

Bankkosten                                                                                      €131

Overige kosten                                                                                 €400

Totaal lasten                                                                                                           €4159

 

Toelichting op de baten en lasten over 2019

Voor de organisatie van de Nationale Natuurwerkdag op de eerste zaterdag van november is de lunch door GGM betaald. GGM heeft ook een financiele bijdrage geleverd aan de organisatie van de Remembrance Day For Lost Species, georganiseerd door St. Groen Muiderberg.

De kosten voor de seminar van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier te Schoorl zijn in z’n geheel vergoed door het Hoogheemraadschap.